1994 YILI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANININ UYGULANMASI

ERYAMAN 2. ETAP (Yeşil Konutlar)
TOPLU YAPI YÖNETİMİ

SAYI     :TYY-2016-208                                                                                                          02.02.2016
KONU  :Yönetim Planı
            (Mahkeme Kararının Uygulanması)

17460-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-76-77-78-79
ADA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

İLGİ: 

1-      Toplu Yapı Yönetim Kurulunun 14.11.2015 tarih ve 2015/202 Sayılı yazısı.

2-      Toplu Yapı Yönetim Kurulunun 14.12.2015 tarih ve 2015/203 sayılı yazısı.

3-      Toplu Yapı Yönetim Kurulunun 16.12.2015 tarih ve 2015/204 Sayılı yazısı.

4-      Toplu Yapı Yönetim Kurulunun 08.01.2016 tarih ve 2016/216 sayılı yazısı.

5-    T.Y. Y. Kurulu üyeleri muhatap alınarak noterlik aracılığıyla gönderilen yazınız.

 

Eryaman II. Etap Toplu Yapı Yönetimi, adanız dâhil, Eryaman II. Etap (Yeşil Konutlar) Toplu Yapı Alanındaki 14 konut adası ile bu adaların çerçevelendirdiği üç (ticari, sosyal, kültürel tesisler) adanın oluşturduğu, Yönetim Planının 19. Maddede numaraları yazılı toplam 17 yapı adasında yetkili ve görevli bir kuruldur. Daha anlaşılır bir anlatımla, Eryaman II.Etap Toplu Yapı Yönetim Kurulu; ERYAMAN II. ETAP TOPLU YAPI YÖNETİM PALANINDA belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları olan ve bu görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek durumunda olan bir kuruldur.

Ada yönetim kurulunuz, iddianızın aksine hiçbir zaman ve hiçbir nedenle Toplu Yapı Yönetimi tarafından “YOK” sayılmamıştır. Adanızın varlığı yönetimimizce sürekli kabul edilmiştir. Bütçenizin yaklaşık yüzde 55-60 ını oluşturan doğalgaz giderlerinizin yüzde on sekiz daha ucuz almanız ve usulsüz değiştirilen yönetim planının düzeltilmesi yönündeki girişimlerimiz dahil pek çok konuda adanız muhatap alınmıştır. Son olarak ta 14.11.2015, 14.12.2015 ve 16.12.2015 tarihli yazılarımızla muhatap alındınız. Sizde, ada olarak “sıfatının” bulunmadığını iddia ettiğiniz Toplu Yapı Yönetim Kurulunun toplantılarına katılarak varlığını kabul ettiniz. Aksi yaklaşımlar ve görüşler gerçek durumla bağdaşmamaktadır. Art niyetli düşüncelerdir.

Tarafınızın, Toplu Yapı Yönetim Kurulunu kabul etmemek, varlığını tartışmak gibi bir yetkisi yoktur. Bu haddiniz de değildir. Mahkeme kararıyla iptal edilmiş Yönetim Planına göre de, mahkeme kararıyla yürürlükte olduğu karara bağlanan yönetim planına göre de Adanız Yönetim Kurulu gibi TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU da vardır. Sizin ifadenize göre de, “hali hazırda kanun ve yönetim planı doğrultusunda” seçilmemiş Adanız Yönetim Kurulu gibi TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU da seçilmiş, görevinin başındadır ve ERYAMAN II.ETAP (Yeşil Konutlar) TOPLU YAPI YÖNETİMİNİ temsil etmektedir…  

Toplu Yapı Yönetim Kurulu, iddianızın aksine, hukuksuz olarak adanız kat maliklerinden almaya çalıştığı ya da istediği herhangi bir şey yoktur.   

İlgi (4) yazımızda, sadece; yargı kararıyla da yürürlükte olan 1994 tescil tarihli yönetim planı gereğince aidat ve muhasebe hizmetlerini Toplu Yapı Yönetim Kurulunun sorumluluğunda ve yönetmekte olduğu görevliler eliyle sürdürmek, başka bir anlatımla,  mahkeme kararının gereğini yerine getirmek mecburiyetinde olan adaların, Kat Mülkiyeti Kanunu ve yürürlükte olan Yönetim Planına uygun olarak belirlenmiş katkı payını belirtilmektedir.

 

Yargı kararına uymayan ya da uymak istemeyen, görev, yetki ve sorumluluklarını mahkeme kararıyla da yürürlükte olan ve uyulması zorunlu Eryaman II. Etap Toplu Yapı Yönetim planının, “… her türlü gelir-gider izlemelerini, bunların belgelenmesini, muhasebesinin tutulmasını,  banka hesabını, nakit, çek, ödeme talimatı kullanılmasını, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun yönetmekte olduğu görevliler eliyle sürdürür.” Hükmüne göre değil de, keyfine ve işine geldiği gibi, toplu yapı yönetimine ödenecek bedelin katları bir bedel karşılığında, hiçbir sorumluluğu bulunmayan kişiler eliyle yerine getiren ve getirmek isteyen ada yönetimlerinden istenen bir şey yoktur.

 

Toplu Yapı Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluğu; mahkeme kararını, bir başka anlatımla, mahkeme kararıyla yürürlükte olduğu karara bağlanan 1994 tescil tarihli ERYAMAN II ETAP (YEŞİL KONUTLAR) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANINI eksiksiz uygulamaktır. Bunun içinde, öncelikle ve her şeyden önce yönetim planının uygulanabilmesinin alt yapısını oluşturmak ve yönetim planında yer alan, yetki ve sorumluluklarını gereği gibi eksiksiz yerine getirmektir.

Aynı biçimde, Eryaman II. Etap (Yeşil Konutlar) Toplu Yapı Alanındaki bütün kat malikleri, mevcut blok yöneticileri ve ada yönetim kurulları da, görev, yetki ve sorumluluklarını yürürlükte olan 1994 tescil tarihli yönetim planına göre yerine getirmek durumundadırlar.

Aksi yaklaşımlar ve uygulamanlar; mahkeme kararının, bunun doğal sonucu olarak ta uygulanması zorunlu, yürürlükte olan 1994 tescil tarihli yönetim planına aykırı ve hukuken yok hükmündeki uygulamalardır ve Toplu Yapı Yönetimimizi doğrudan ilgilendirmemektedir.

Bilgi edinilmesi, kat maliklerinin, blok yöneticilerinin, yönetim ve denetim kurullarının bilgilendirilmesi ile yürürlükte olan ve uygulanması zorunlu Yönetim Planının ekte gönderilen hükümleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi önemle rica olunur.

 

                                                                                  Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına

                       

 

EKİ:

      Yönetim Planına göre ilgili hükümler.

 

 

 

 

 

 

TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 36:

Eryaman II. Etap (Yeşil Konutlar) Toplu Yapı Alanındaki 14 konut adası ile bu adaların çerçevelendirdiği üç (ticari, sosyal, kültürel tesisler) adanın oluşturduğu 19. Maddede numaraları yazılı toplam 17 yapı adasında yetkili ve görevlidir.

Madde 37: 

1 – Konut adaları dışında kalan ortak kullanım alanlarının yerleşim planının öngördüğü doğrultuda kullanılmasına, yönetimine, bakım-onarımına, kullanılmasına, işletilmesine ve bunları sağlayıcı her türlü giderlere ilişkin kararlar.

2 – Ada yönetimlerinin bütçelerinde öngörülen aidatların (ortak gider paylarının) toplanmasına, bu bütçelerin gerektirdiği muhasebenin tutulmasına yönelik çalışmaları yürütecek görevlilere ilişkin kararlar.

3 – Toplu Yapı Yönetiminin yıllık işletme bütçesine “Ada Yönetimleri”nin katkısını belirlemeye ve (adalar arası) ortak giderlere ilişkin kararlar.

4 – Bloklarda, adalarda, ortak kullanım yapı ve alanlarda (yollar, tretuvarlar, açık alanlar, sosyokültürel tesisler, eğitim tesisleri, ticaret tesisleri vb.) İmar Yasası’na, İmar Planı’na ve Yapı projelerine uyumsuz her türlü gelişmelerin önlenmesine; böyle gelişmelerin giderilmesine ilişkin kararlar.

 Madde 38:

a)      Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planı’nın, blok yönetimlerinde, ada yönetimlerinde yanlışsız ve eksiksiz uygulanmasını gözetir.

 

b)      Ada Yönetim Kurulları’nın işletme projeleri (bütçeleri) hazırlamalarına yardımcı olur.

 

c)      Toplu Yapı Yönetimi için bir işletme projesi (bütçesi) hazırlar. Bu bütçeyi, Ada Yönetimlerinin bütçelerinden önce hazırlayarak, kendi bütçesinin giderlerini, o bütçelerden “gelir” olarak karşılar.

Toplu Yapı Yönetimi bütçe giderleri, ada yönetimlerinin aidat tahsilâtının sağlanmasına, muhasebesinin tutulmasına ilişkin hizmetleri kesinlikle içerir. Ayrıca Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca kararlaştırılacak adalar arası ortak öteki hizmetlerin karşılanması giderlerini de kapsar.

Toplu Yapı Yönetimi bütçe giderleri, her Ada Yönetimi’nin bütçesine, o adanın bağımsız bölümler m2’leri toplamı ile sayısı esas alınarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesindeki kurallara göre dağıtılır.

Böylece hazırlanacak Toplu Yapı Yönetim bütçesi, Ada Yönetim Kurulu Başkanları’na (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyelerine) imza karşılığı sunulduktan (7) gün sonra toplanıp görüşülerek kararlaştırılması (kesinleştirilmesi) sağlanır.

d)      Adalar yönetimlerinin her türlü bürokratik hizmetlerini sağlayıcı düzenlemeler yapar, bu amaçla görevliler çalıştırır. Ada Yönetim Kurulu Başkanlarının bu tür hizmetlerinden yararlanması, kesinlikle, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile ve O’nun yönergelerine uygunca sağlanır.

 

Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı, merkezi hizmetlerin görülüp sürdürülmesinde, Ada Yönetim Kurulu Başkanları’nın ihtiyaç ve dileklerini dinler, çözümler üretir, her ada başkanının görevliler üzerinde ayrı ayrı üstlük davranışları sergilemesine engel olur.

       

e)      Eryaman II: Etap (Yeşil Konutlar) Toplu Yapı’sını üçüncü kişiler önünde Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Bu sıfatla gerektiğinde davalar açar, açılacak davalarda taraf olur.

f)       Ortak kullanım yapı ve alanların işletilmesine yönelik çalışmalara katılır, hukuksal ilişkilerin elverdiği oranda bu amaçla düzenlemeler ve sözleşmeler yapar.

 

g)      Kamuya açık alanların bakım-onarım ve temizliğinde ilgili idarelerle işbirliği kurarak hizmet verir.

Gerektiğinde bu amaçla bekçi ve bahçıvan gibi görevliler çalıştırır. 

B) ADA YÖNETİM KURULU  (Toplu Yapıyla İlgili) Görev ve Sorumluluğu

 

Madde 26

1/4)  Yönetim Kurulu, gelir-gider hesabının KMK ile ilgili başkaca yasalara göre usulünce tutulmasını, Başkanı kanalı ile, Toplu Yapı Yönetim Kurulu önünde izler.

Bu hesaplara ilişkin her türlü belgenin, Toplu Yapı Yönetim Kurulu sorumluluğunda, yasal süreci boyunca saklanmasını, Başkanı kanalı ile izleyerek, devir teslim tutanaklarından birer örneğini alıp saklar.

 

2/c) …”işletme Projesi” (bütçe) hazırlanırken, önce bir yıllık giderlerin çeşidi ve tutarı tahmin edilir. Buna “Toplu Yapı Yönetim Kurulu Bütçesi” nden o adaya  isabet eden pay eklenir.

 

e) Ada Yönetim Kurulu, her türlü gelir-gider izlemelerini, bunların belgelenmesini, muhasebesinin tutulmasını,  banka hesabını, nakit, çek, ödeme talimatı kullanılmasını, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun yönetmekte olduğu görevliler eliyle sürdürür.